Share code haivl.com null code 100%

Share code haivl.com null code 100%
Nói về code Haivl.com và haivn.com thì các bạn chắc không còn xa lạ gì nữa nên tôi không nói nhiều về vấn đề này, hôm nay xin share code haivl lại cho các bạn, hi vọng với code này các bạn sẽ xây dựng được một website theo ý của bạn với danh từ Thánh Site nhé
+Yêu cầu về sever
Apache web server với mod_rewrite được bật.
MySQL phiên bản 4.0+
GD Library 2+ với freetype support.
Imagemagick
PHP 5.2+và đảm bảo các cấu hình phía dưới
- safe_mode = off
- open_basedir = (no value)
- output_buffering = on
- register_argc_argv = on
- max_execution_time = 300 (Cao hơn càng tốt)
- session.gc_maxlifetime = 15000 (Cao hơn càng tốt)
- upload_max_filesize = 10M (Cao hơn càng tốt)
- post_max_size = 10M (Cao hơn càng tốt)
- register_globals = off
- PECL json >= 1.2.0
- curl support được bật
- short_open_tag = on
- imagic (Với tất cả các định đạng)
- allow_url_fopen = Bật
- strict standards off (~E_STRICT) 

+Ứng dụng facebook
Có khả năng chạy PHP từ dòng lệnh (CLI) với exec()
Có khả năng thực hiện xử lý nền với exec("binary > /dev/null &")

+Bản cập nhật 2013 có gì mới?
- Thêm sitemap. (chạy domain/sitemap.php để xem kết quả sau đo thêm sitemap.php vào Google Webmaster).
- Thêm lượt xem bài đăng.
- Fix không hiện ảnh Có thể bạn muốn xem.
- Fix một số lỗi nhỏ
- Tối ưu code..
Download